POLITYKA PRYWATNOŚCI (przetwarzania danych osobowych)

sporządzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym dane użytkowników strony www.erpscout.royalrangers.pl, jest Royal Rangers Polska (w skrócie RRP) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jagodowej 33. RRP zajmuje się działalnością skautową (harcerską) - pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą metodą skautową (harcerską).
 2. Dane osobowe przetwarzane przez RRP są danymi użytkowników elektronicznego Systemu ERP Scout do zarządzania organizacją skautową (w skrócie ERP). RRP otrzymuje je od użytkowników zarejestrowanych w ERP w związku z działaniami statutowymi RRP.
 3. Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji celów statutowych RRP zgodnie z obowiązującym prawem. Przetwarzanie danych osobowych wspiera kontakt między RRP a użytkownikami ERP w celach związanych z realizacją zadań statutowych RRP. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od RRP przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej przez Państwo zgody, RRP przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze strony www.erpscout.royalrangers.pl
 4. Podanie danych jest obowiązkowe, by RRP mogło współpracować z użytkownikami ERP w zgodzie z przepisami prawa. RRP prowadzi działalność wyłącznie dla swoich członków, stąd jako organizacja członkowska potrzebuje dane wszystkich członków RRP. Dodatkowo RRP jest zobligowane do pozyskiwania danych zgodnie z wytycznymi MEN w związku z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
 5. RRP zapewnia, że respektuje wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:
  1. prawo dostępu;
  2. prawo sprostowania danych - przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo usunięcia danych - gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy użytkownicy ERP cofną swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych - po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych - na podstawie zgody użytkowników ERP lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;
  6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;
  7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne - podmiotom wspierającym funkcjonowanie RRP w wykonywaniu celów statutowych (firma hostingowa, biuro rachunkowe - wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji celów statutowych RRP).
 7. RRP przechowuje dane użytkowników ERP przez czas niezbędny do realizacji zadań, a także przez okres do 5 lat następujących po realizacji zadań, jeśli wynika to z obowiązków prawnych np. rozporządzeń MEN.
 8. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych należy napisać do wyznaczonego przez RRP Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Oto jego dane kontaktowe:
  Administrator Bezpieczeństwa Informacji RRP
  ul. Jagodowa 33, 53-007 Wrocław

  abi@royalrangers.pl